'

À Login

À
2

Schoolkeuze

LIMA_schoolkeuze

In de maand januari houden alle scholen “open huis”. Deze mogelijkheid wordt in de Elna bekend gemaakt door middel van een advertentie. Tijdens deze dagen kunt u de scholen bekijken en diverse groepen bezoeken om de sfeer te proeven. Omdat we de tijd voor u willen nemen, zou het prettig zijn als u daar van tevoren een afspraak over wilt maken. U kunt uw vragen stellen en u krijgt de schoolgids overhandigd.

Ouders

Je hoort er bij: Stichting LIMA hecht aan een goede communicatie met de eigen medewerkers, met de (toekomstige) ouders en met relevante derden. Een goede communicatie fungeert voor ons als een bindmiddel voor allen die zich bij stichting LIMA betrokken voelen. Wij willen duidelijk zijn naar alle partijen over hetgeen waarvoor we staan. In het bijzonder doen ouders er bij ons toe. Op de eerste plaats omdat het de ouders zijn van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Op de twee plaats omdat ouders een belangrijke bron van informatie zijn waar wij ons voordeel mee kunnen doen ten behoeve van onze leerlingen

Het beste uit jezelf halen: Door middel van hedendaagse communicatie-middelen positioneert Stichting LIMA zich duidelijk binnen het onderwijsveld. Onze identiteit en ambities moeten duidelijk zijn voor de wereld om ons heen. De LIMA website is uitnodigend en aantrekkelijk voor zowel de huidige als de toekomstige ouders, alsook overige belangstellenden.
Je eigen keuzes kunnen maken: elke LIMA school kan zich op eigen wijze profileren maar iedereen is zich bewust van wat ons bindt en draagt dat naar buiten uit. Alle scholen communiceren op een systematische manier met ouders over de resultaten van de leerlingen, over de dagelijkse gang en over de kwaliteit van de school. Wij streven openheid en transparantie na. Iedere school kan hier op eigen wijze vorm aan geven.

Vertrouwen: mensen kunnen erop vertrouwen dat het beeld dat Stichting LIMA van zichzelf naar buiten brengt realistisch is. We doen ons niet mooier voor dan we zijn. Ouders zullen ervaren dat zij op een professionele manier geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders en school gaan met elkaar in gesprek op basis van wederzijds respect en in het vertrouwen dat iedereen het beste voorheeft met het kind.

Ondersteunen: Wij willen ouders helpen bij het maken van (moeilijke) keuzes met betrekking tot hun kind. Wij geven goed gefundeerde adviezen. Bij verschil van mening blijven wij in contact met alle betrokken partijen en zoeken wij in gezamenlijkheid naar een oplossing. Klachten zijn voor ons belangrijke signalen en die nemen we serieus.

Uitdagen: onze belangrijkste uitdaging is dat onze communicatie betrouwbaar is en een weerspiegeling vormt van onze centrale waarden. Wij willen benaderbaar en duidelijk zijn

Visie samenwerking

Je hoort er bij: Behalve dat stichting LIMA gericht is op de interne organisatie wil zij zich ook richten op de wereld om haar heen. Daarom zoeken wij naar samenwerkingsmogelijkheden met derden op alle beleidsterreinen. Voor ons betekent samenwerking dat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor elkaar. Studenten van beroepsopleidingen zijn bij ons welkom. Wij geven hen de ruimte om te leren en wij stellen ons open op om van hen te leren.

Het beste uit jezelf halen: Stichting LIMA erkent het belang van goede samenwerking binnen de eigen organisatie. Door van en met elkaar te leren verstevigen wij onze organisatie. Ook ouders worden expliciet uitgenodigd om hierin en rol te spelen. Tevens onderkent Stichting LIMA het belang van een goede samenwerking met derden. Daarom investeert Stichting LIMA in een goede verstandhouding en samenwerking met relevante partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Je eigen keuzes kunnen maken: alle scholen onderhouden goede en constructieve contacten met instanties en organisaties die een aanvullende bijdrage leveren aan het onderwijs en/of aan de onderwijsorganisatie. Initiatieven in deze worden gestimuleerd. Daarnaast worden ook op bovenschools niveau samenwerkingsrelaties onderhouden. Op alle scholen wordt invulling gegeven aan ouderparticipatie. De scholen kunnen hier op eigen wijze vorm aan geven. Samen bewaken wij dat dit op een persoonlijke en betrokken wijze gebeurt.

Vertrouwen: Stichting LIMA is een betrouwbare samenwerkingspartner. Partners kunnen erop rekenen dat de informatie die ze krijgen volledig en correct is. Wij gaan integer en zorgvuldig om met de belangen van anderen.

Ondersteunen: Wij staan open voor ondersteuning door anderen. Wij zijn ons ervan bewust dat we anderen nodig hebben om beter te worden. Anderzijds kunnen anderen rekenen op onze deskundigheid. Stichting LIMA zoekt balans tussen halen en brengen. Door het participeren in netwerken, door intervisie en coaching zijn LIMA medewerkers elkaar tot steun

Uitdagen: In een periode van krimp en bezuinigingen is samenwerking van groot belang. Omdat we allen met dezelfde problematiek geconfronteerd worden kunnen we raakvlakken zoeken om samen sterk te staan. Wij werken nauw samen met partners in het onderwijs en de kinderopvang. Wij zien het als en uitdaging om samen met hen onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelings-lijn te kunnen garanderen.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.