'

À Login

À
2

Medezeggenschap

LIMA_medenzeggenschap
De GMR van LIMA is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaande uit 10 leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. De GMR vertegenwoordigt een achterban van ouders en personeel, maar beslist uiteindelijk onafhankelijk. De leden van de GMR hebben zitting voor een periode van 3 jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MRen van alle scholen van LIMA. De GMR is een actieve raad die niet alleen gebruikmaakt van de advies en /of instemmingsbevoegdheid maar ook het initiatiefrecht weet te gebruiken.

De GMR bespreekt aangelegenheden die alle scholen of een groot deel van de scholen betreft. Hierbij kunt u denken aan het bestuursformatieplan, de sollicitatieprocedure, klachtenregelingen enzovoort. De bestuurder van LIMA is tenminste een deel van de vergaderingen aanwezig om de algemene gang van zaken te bespreken of onderwerpen toe te lichten op het gebied van financiën, organisatie en personeel, onderwijskundige zaken en gestelde doelen. Belangrijk hierbij is, dat de leden van de GMR voldoende expertise hebben of eigen maken betreffende relevante onderwerpen.

Voorzitter: Harald Reuvers (oudergeleding)

Ambtelijk secretaris: Anja Meulman

GMR-leden personeelsgeleding: Miriam Caerteling,  Esther Gebbink, Christine Lageschaar, Karin Bruins

Er is 1 vacature voor de personeelsgeleding

GMR-leden oudergeleding: Caroline Harbers,  Vincent Klein Gunnewiek, Onno Wessels, Jeroen Nienhuis

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.