'

À Login

À
2

Bestuur

LIMA_bestuur
Raad van Toezicht, College van Bestuur en besturingsfilosofie
De stichting Lima is van mening dat er een organieke scheiding moet zijn tussen bestuur en intern toezicht. Hiervoor maakt Lima gebruik van twee organen, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Deze benaderingswijze wordt het two-tiermodel genoemd. Het zogenaamde two-tiermodel biedt de garantie dat er van een daadwerkelijke scheiding sprake is, omdat er twee aparte organen zijn die ieder hun eigen rol en reglement kennen. Het CvB is verantwoordelijk voor besluiten over doelen en middelen en het afleggen van verantwoording, de RvT is verantwoordelijk voor toezicht op doelrealisatie, goed bestuur en het eigen functioneren.

College van Bestuur en Raad van Toezicht op hoofdlijnen
Naast het (College van) bestuur, dat het enige wettelijk verplichte orgaan is in een stichting, roepen de statuten een Raad van Toezicht in het leven.
Een belangrijk kenmerk van het model is dat de leden van het College van Bestuur in dienst zijn van de stichting. Het College van Bestuur is het bestuur zowel van de stichting als van de scholen. Het College van Bestuur is belast met het bevoegd gezag in de zin van de onderwijswetten. Alle taken en bevoegdheden die de onderwijswetgeving neerlegt bij het bevoegd gezag, komen bij het College van Bestuur terecht.

Besturingsfilosofie
Het bestuursmodel is de ruggengraat van de stichting Lima. Het bestaat uit componenten als spelregels, instrumentaria maar ook gedrag en rolvastheid. Deze componenten, ook wel de besturingsfilosofie genoemd, maken het mogelijk dat de organisatie ook werkelijk “werkt” zoals wordt beoogd. Nader uitgewerkt verstaan we onder een besturingsfilosofie een gedeelde visie op de manier waarop het totaal, de stichting met haar scholen zal worden geleid en bestuurd.

De besturingsfilosofie sluit aan op de missie en visie van de organisatie. Ze beschrijft hoe het bestuur, de directie en de overige medewerkers samenwerken bij de uitoefening van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij komt ook aan de orde welke systemen hen daarbij ten dienste staan en wat de cultuur en het daarbij behorende gedrag is.

Uitgangspunten voor de besturingsfilosofie
Het belangrijkste uitgangspunt voor de besturingsfilosofie is resultaatverantwoordelijkheid. Daarbij worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Met een platte organisatie wordt gekoerst op korte lijnen, optimale communicatie en snelheid van handelen. Dat betekent dat de organisatie zo weinig mogelijk hiërarchische lagen kent. De keuze voor de platte organisatie is er ook om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en te optimaliseren; kunnen en mogen handelen, omdat ieder er toe doet. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden vorm en inhoud te geven aan de zingeving van het werk dat men doet. Een en ander weerspiegelt zich inhoudelijk in de 6 uitgangspunten binnen Lima die de basis vormen voor het strategische beleid:
– Je hoort erbij;
– Het beste uit jezelf halen;
– Eigen keuzes kunnen maken;
– Vertrouwen;
– Ondersteunen;
– Uitdagend.

Dit universele uitgangspunt geldt voor de gehele organisatie, voor alle lagen.

Ledenraad RvT:

Vz. Dhr T. Hek

Mevr. D. Hermsen

Mevr. I. Cantercremers

Dhr. P. Hanselman

Dhr. H. Gerrits

Voorzitter CvB:
– Arno Lentfert

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.